سلام خلیل مهربان و آسمانی

سلام جان من ....

روزها و هفته هایم می گذرند و من نیز در هجوم بی امان ثانیه ها در حال تکرار شدنَم...

 و هیچ راه گریزی از دنیای پر از بیهودگی ها به سویت را نمی یابم ....

اینجا دردنیای باطل  فریب و افسون ها گم شده ام ...

اینجا فضای یک رنگی تان نیست ....

 من به ایمانی از جنس زلال و نورانی ات نیازمند شده ام ....

ملتمسانه می خوانَمَت و در انتظار اجابت درخواستم رو به پروردگار مهربانی ها نشسته ام ...

از درگاه ایزدی  خواسته ام تو را و حضور نورانی ات را ....

از هجوم بی امان سنگینی گناه بر روح سرگشته ام بی تاب تر از همیشه ام ....

بیش از همیشه محتاج شده ام ای خوب آسمانی ...

چگونه بگویمت تا دریابی عمق این حسرت نشسته بر دل را  ....

چگونه بخوانم تو را ....

چگونه التماس کنم خدا را ....

خلیل جان به خاطر خدا            نگاهم کن....    مرا دریاب ...