آقا جان امام رضا

گویند؛کنار پنجرات

آب شود فولاد

دل من که.....