خدایا......

روز فراموش کردم خدای بزرگی دارم اگر......

تو فراموش نکن که بنده کوچکی داری.........

با نوازش و یا شاید تلنگری

آرام وجودت را،همراهیت را،

مهربانی و بزرگی ات را برایم ِادآوری کن.........

مهرداد حبیبی