دکترها جوابم کرده بودند.... 

فقط یکی گفت:داروبرایت می نویسم جواب می دهد... 

السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب...