چیزی برای عرضه ندارم مرا ببخش یــــــــــــــــــا حــــــــــــســـــــــــــیـــــــــــن