اینجا زمین است
زمین گرد است
تویی که مرا دور میزنی
فردا به خودم خواهی رسید
حال و روزت دیدنی  نه سرودنی نیست....