مـــــــحمـــــــد نــــــور عالمتــــــــابـــــــ هســــــتــــــی اســــــــتـــــــ
وجـــــــودش روشـــــــنی بـــــــخـش زمـــــــان اســــــــتــــــــ
به هـــــــر قلــــــــبی نــــــماید رخنــــــه و حنــــــــا
خــدا دانــــــدکه قلبـــــ اون جـــــوان اســــــتـــــ
میــــــــلا پـــیــــامبـــــــر اکـــــــرم <ص> مبـــــــارکـــــــــ