مگر میشود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد

خدای دانه های انار ...!