آرامش بخش ترین مکان دنیا 

زیر پای باران است 

که با هر قطره اش 

فرشته ای بر زمین نزول میکند...