سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند

و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره

منتوماکجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..

نقش ما چیست؟پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد وسال نو مبارک

چون همیشه امیدوار و سال نومبارک