مادر جان تـــــــــــــوخود شعری.......

شعری در وصف تـــــــــــــــــو ندارم......

با تمام وجودم میگویم

دوستتـــــــــــــــــــ دارم مــــــــادر