تنهایی....
                                 
                                  این واژه را بلند ترین شاخه درخت میفهمد.....