حُسن باران این است

که زمینی ست، ولی

آسمانی شده است

و به امداد زمین می آید...


"مجتبی کاشانی"