داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم


چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.
ادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد 

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

که تنها دل من ؛ دل نیست