قابل ستایش اند دستانی که آهنگ محبت را به زیبایی می نوازند


و دل هایی که ترانه عشق و امید را در عالم می سرایند

کسانی که از مهربانی ثروتمندترین هستند و در بخشش این موهبت سخاوتمند ترین


آری! قابل ستایش اند انسان هایی که بهشت را بر روی زمین بنا و جلوه های کوچکی از بزرگی خداوند را تداعی می کنند

و یقین دارمهنوز هم می شود ایمان داشت           به چشمانی که قداست دارند ..