باور کن هیچ چیزی در این دنیا ارزشی بالاتر از این ندارد!


غمی را از دل زدودن و لبی را به خنده وا کردن.

فقط خدا می داند بزرگی و بخشندگی قلبی را،


 که به ازای هدیه لبخندی،


از تمام دردهای خود گذشته که فقط دیگری را شادتر ببیند...


فقط خدا می داند اندازه این خوبی را، این مهربانی را،

                       
فقط
 خدا می داند...