1. []
سلام...
باور کنید دلم خیلی گرفته است خیلی زیاد.........
نمیدونم..واقعلا نمیدونم چرا اقا نمی طلبه که برم به حرمش...........
اقا تو بزرگی..........
پس منو هم بطلب که بیام...........
تروخدا دعا کنید که اقا بطلبم برم مشهد......
التماس دعا