پیشانی اش را ببوسید...

قربان صدقه اش بروید

مادر را میگویم...!

گاهی هم برای مادر

مادری کنید...!