شرافت زن اقتضا می کند که:هنگامی که از خانه بیرون می رود

 

باوقار،سنگین و متین باشد

 

زباندار در طرز رفتارو لباس پوشیدنش هیچ گونه عمدی که باعث تحریک

 

شود به کار نبرد لباس نپوشد،زباندار راه نرود،زبان داربه صدای

 

خود اهنگ ندهد گاهی اوقات ژست ها سخن می گویند راه رفتن سخن

 

می گوید؛چنین چیزی در حجاب های غیر اسلام بوده است.

 

»استاد شهید مرتظی مطهری«