11ماه گذشت؛بعضیها دلشون شکست بعضیها دل شکوندن؛خیلیها عاشق شذن و خیلیها تنها؛خیلیها از بینمون رفتن و خیلیها بینمون اومدن؛گریه کردیم و خندیدیم؛زندگی برخلاف ارزوهامون گذشت؛تقریبا1روز مونده....1 روز ازهمه ی اون خاطرها.ارزودارم نوروزی که پیش رو داری؛اغاز روزهایی باشد که ارزو داری.