نغمه ریزید غیاب مه نوآخرشد

باده خرم عید است که در ساغر شد

روز عید است،سوی میکده آییدبه شکر

که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد..

عید سعید فطر مبارک