مردم!از خدایی بترسید که اگر سخنی گویید می شنود،و اگرپنهان دارید می

داند؛وبرای مرگی آماده باشید ،که اگر از آن فرار کنید شما را می یابد ،و اگر برجای

خود بمانید شما را می گیرد ،و اگر فراموشش کنید شما را از یاد نبرد.

ابو تراب ؛آقا علی (ع)حکمت203